สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับหลักสูตร
แผนการศึกษา หลักสูตร ส.บ. สาธารณสุขชุมชน
ปรัชญา
วัตถุประสงค์
ELO ค่าคาดหวังการเรียนรู้
 
วัตถุประสงค์ กลับหน้าหลัก

วัตถุประสงค์หลักสูตร

       เพื่อผลิตบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ที่มีคุณลักษณะ ดังนี้

     1. มีความรู้ ความสามารถ การคิดสร้างสรรค์ เจตคติที่ดี ใฝ่รู้ และมีทักษะปฏิบัติด้านสาธารณสุข

     2. เป็นผู้นำทางด้านสุขภาพที่มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูง ทั้งในบริบททางวิชาการ วิชาชีพและชุมชน

     3. ทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

     4.  สามารถประยุกต์และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน