สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับหลักสูตร
แผนการศึกษา หลักสูตร ส.บ. สาธารณสุขชุมชน
ปรัชญา
วัตถุประสงค์
ELO ค่าคาดหวังการเรียนรู้
 
ปรัชญา กลับหน้าหลัก

ปรัชญา

ปัญญา จริยธรรม นำทักษะปฏิบัติสาธารณสุขชุมชน มุ่งสู่การพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน