สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 29 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565
 
     
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิต นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง วสก.4301 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา โดยมี อาจารย์ ดร. วัลลภา เชยบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กล่าวต้อนรับ และมีกิจกรรมผู้ปกครองพบปะประะธานสาขาวิชา ฯคณาจารย์และบุคลากร ในการชี้แจงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติตัว กฎระเบียบ การวัดผล การประเมินผล การร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย และในส่วนอื่น ๆและ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ในการร่วมดูแลนิสิตให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันจนสำเร็จการศึกษา