สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 เม.ย.65 ถึงวันที่ 26 เม.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
 
     

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 15.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคฤดูร้อน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 55 คน ผ่านรูปแบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meeting เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข รวมถึงให้นิสิตเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ แบบประเมิน แนวทางการวัดและการประเมินผล ตลอดจนการวางตัวที่เหมาะสม และการปฏิบัติตัวเพื่อให้ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19)