มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
เชิญชวนพี่น้องชาว วสก. ทุกท่าน ร่วมงาน ราชาวดีคืนถิ่น คืนสู่เหย้า เพราะ "เราคิดถึง"
[ศิษย์เก่า] คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการ YOUNG SMART TSU 2022
YISHPESS 2021 will be held in conjunction with CoIS 2021
เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัย และนวัตกรรมทางสาธารณสุข
ปิดรับริจาคข้าวสารอาหารแห้ง
ขอเชิญร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง
เปิดรับนิสิตโครงการพิเศษ YOUNG SMART TSU 2021 รอบที่ 2
[ทั่วไป] เลื่อนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 3
ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3
แบบฟอร์ม Active Learning ฉบับแก้ไขล่าสุด
[นิสิต ผู้รับจ้างผู้รับบริการวิชาการ] ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
[บุคลากร] แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562
[บุคลากร] แจ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดและขอเข้าคณะฯ
[นิสิต] ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ความรู้เบื้องต้น ของการสอนแบบ E-Learning และเทคนิคการสอนแบบออนไลน์
โครงการพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ 2BE 60 PLUS TSU (โปรแกรมไอ้เท่ง)
[อาจารย์/บุคลากร] แบบฟอร์มและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562
[อาจารย์] แบบฟอร์มแบบข้อตกลง สำหรับรองคณบดี และ แบบข้อตกลง สำหรับคณาจารย์/ผู้ช่วยคณบดี/ประธานสาขา
[ทั่วไป] เชิญชวนร่วมส่งผลงานการประชวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563


หน้าที่ :