มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัย และนวัตกรรมทางสาธารณสุข
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เตรียมความพร้อมรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565
ปิดรับริจาคข้าวสารอาหารแห้ง
ขอเชิญร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง
เปิดรับนิสิตโครงการพิเศษ YOUNG SMART TSU 2021 รอบที่ 2
[ทั่วไป] เลื่อนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 3
ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3
แบบฟอร์ม Active Learning ฉบับแก้ไขล่าสุด
[นิสิต ผู้รับจ้างผู้รับบริการวิชาการ] ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
[บุคลากร] แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562
[บุคลากร] แจ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดและขอเข้าคณะฯ
[นิสิต] ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ความรู้เบื้องต้น ของการสอนแบบ E-Learning และเทคนิคการสอนแบบออนไลน์
โครงการพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ 2BE 60 PLUS TSU (โปรแกรมไอ้เท่ง)
[อาจารย์/บุคลากร] แบบฟอร์มและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562
[อาจารย์] แบบฟอร์มแบบข้อตกลง สำหรับรองคณบดี และ แบบข้อตกลง สำหรับคณาจารย์/ผู้ช่วยคณบดี/ประธานสาขา
[ทั่วไป] เชิญชวนร่วมส่งผลงานการประชวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563
[นิสิต/นักเรียนมัธยมปลาย] เชิญชวนนิสิตและนักเรียนมัธยมตอนปลายเข้าร่วมการประกวดสุทรพจน์ภาษาอังกฤษในการประชุมระดับชาติและนาๆชาติ สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 3
[บุคลากร] แจ้งอัพเดทแบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรล่าสุด
[บุคลากร] ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ OKRs


หน้าที่ :