มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
รับนิสิตใหม่หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565
YISHPESS 2021 will be held in conjunction with CoIS 2021
เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัย และนวัตกรรมทางสาธารณสุข
สมัครเข้าศึกษาต่อโครงการ YOUNG SMART TSU 2022
ปิดรับริจาคข้าวสารอาหารแห้ง
ขอเชิญร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง
เปิดรับนิสิตโครงการพิเศษ YOUNG SMART TSU 2021 รอบที่ 2
[ทั่วไป] เลื่อนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 3
ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3
แบบฟอร์ม Active Learning ฉบับแก้ไขล่าสุด
[นิสิต ผู้รับจ้างผู้รับบริการวิชาการ] ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
[บุคลากร] แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562
[บุคลากร] แจ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดและขอเข้าคณะฯ
[นิสิต] ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ความรู้เบื้องต้น ของการสอนแบบ E-Learning และเทคนิคการสอนแบบออนไลน์
โครงการพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ 2BE 60 PLUS TSU (โปรแกรมไอ้เท่ง)
[อาจารย์/บุคลากร] แบบฟอร์มและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562
[อาจารย์] แบบฟอร์มแบบข้อตกลง สำหรับรองคณบดี และ แบบข้อตกลง สำหรับคณาจารย์/ผู้ช่วยคณบดี/ประธานสาขา
[ทั่วไป] เชิญชวนร่วมส่งผลงานการประชวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563
[นิสิต/นักเรียนมัธยมปลาย] เชิญชวนนิสิตและนักเรียนมัธยมตอนปลายเข้าร่วมการประกวดสุทรพจน์ภาษาอังกฤษในการประชุมระดับชาติและนาๆชาติ สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 3


หน้าที่ :