คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ระบบสารสนเทศ
ภารกิจคณบดี
ปฏิทินภาพรวม ประจำปี พ.ศ. 2565
ระบบติดตามการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ
ประสิทธิผลการรับนิสิต ตามระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2565
อัตราการคงอยู่นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561-2564
ข้อมูล แผน-ผล การรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562-2564 (3 ปีย้อนหลัง)
ระบบสารสนเทศภายในคณะฯ
ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สถิติการให้บริการ MIS FHSS
 
ข้อมูล แผน-ผล การรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562-2564 (3 ปีย้อนหลัง) กลับหน้าหลัก