คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ดาวน์โหลด
งานบริหาร
งานนโยบายและแผน
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานอาคารสถานที่
งานธุรการ
งานประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการ
แนวปฏิบัติในคณะฯ
งานโสตทัศนศึกษา
งานวิจัย
งานบริการการศึกษา
 
งานบริการการศึกษา กลับหน้าหลัก

แบบฟอร์มต่าง ๆ  
 
แผน-ผล การรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561-2564
 
แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดการจัดทำข้อสอบ
 
แบบฟอร์มแจ้งจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์
Logbook ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
กำหนดการคณะทำงานระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ผลงานวิชาการ   
 
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การพิจารณาค่าระดับขั้นออนไลน์ (Google Sheet) : ขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์ 
 
แนวฏิบัติที่ดี (Best Practic) การพัฒนาแบบฟอร์มออนไลน์ (e-Form) เพื่อสนับสนุนสู่การเป็นสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  (e-Office) : ขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์ 
⇒ ระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ : ขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์
 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของนิสิตปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  : ขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์ 
 
ระดับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีศึกษาคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ : ขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์ 
คู่มือการปฏิบัติการงาน กระบวนการผลิตและจัดทำแบบทดสอบอย่างมีประสิทธิภาพ. 2558 : ขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์