คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ดาวน์โหลด
งานบริการการศึกษา
งานบุคคล
งานการเงินและพัสดุ
งานธุรการ
งานบริหาร
งานอาคารสถานที่
งานประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการ
งานนโยบายและแผน
แนวปฏิบัติในคณะฯ
งานโสตทัศนศึกษา
งานวิจัย
 
งานบริการการศึกษา กลับหน้าหลัก

แบบฟอร์มต่าง ๆ  

แผน-ผล การรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561-2564
►แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดการจัดทำข้อสอบ

►แบบฟอร์มแจ้งจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์

ผลงานวิชาการ  

 ►แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การพิจารณาค่าระดับขั้นออนไลน์ (Google Sheet)

 : ขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์

 ►แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practic) การพัฒนาแบบฟอร์มออนไลน์ (e-Form) เพื่อสนับสนุนสู่การเป็นสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) : ขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์ 

►ระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ : ขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์ 

►ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของนิสิตปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  : ขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์ 
►ระดับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีศึกษาคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ : ขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์