คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ดาวน์โหลด
งานบริหาร
งานนโยบายและแผน
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานอาคารสถานที่
งานธุรการ
งานประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการ
แนวปฏิบัติในคณะฯ
งานโสตทัศนศึกษา
งานวิจัย
งานบริการการศึกษา
 
งานโสตทัศนศึกษา กลับหน้าหลัก

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
  • ขั้นตอนการใช้อุปกรณ์สื่อโสตฯ
  • ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์สื่อโสตฯ
  • ขั้นตอนการบันทึกภาพและวิดีทัศน์การเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ
  • ขั้นตอนการขอใช้ห้องเรียนห้องประชุม 
  • ขั้นตอนการเสนอซื้ออุปกรณ์สื่อโสตฯ
การใช้งานอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในคณะฯ