คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ดาวน์โหลด
งานบริหาร
งานนโยบายและแผน
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานอาคารสถานที่
งานธุรการ
งานประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการ
แนวปฏิบัติในคณะฯ
งานโสตทัศนศึกษา
งานวิจัย
งานบริการการศึกษา
 
งานวิจัย กลับหน้าหลัก

1. ประกาศการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ (นิสิต) พ.ศ. 2560

2. ประกาศคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาเรื่องแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนจากงบประมาณคณะพ.ศ. 2560

3. ประกาศคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาเรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2557

4. แบบฟอร์มขอเสนอโครงการวิจัยคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

5. แบบฟอร์มการขอรับสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(บุคลากร)

6.แบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงาน(นิสิต)

7.แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

8.แบบฟอร์มการยืมเงิน

- บันทึกข้อความแบบการขอเบิกตามงบประมาณที่ได้รับ

- สัญญายืมเงิน

9. บันทึกข้อความเบิกเงินงวดที่ 1

10.บันทึกข้อความเบิกเงินงวดที่ 2

11.บันทึกข้อความเบิกเงินงวดที่ 3