คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ดาวน์โหลด
งานบริการการศึกษา
งานบุคคล
งานการเงินและพัสดุ
งานธุรการ
งานบริหาร
งานอาคารสถานที่
งานประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการ
งานนโยบายและแผน
แนวปฏิบัติในคณะฯ
งานโสตทัศนศึกษา
งานวิจัย
 
งานประกันคุณภาพ กลับหน้าหลัก

คำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
- คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
ส.บ.สาธารณสุขชุมชน
แผนการติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา เอกสารประชุม-มคอ-สกอ- 21สิงหาคม 2562 เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ