คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ดาวน์โหลด
งานบริหาร
งานนโยบายและแผน
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานอาคารสถานที่
งานธุรการ
งานประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการ
แนวปฏิบัติในคณะฯ
งานโสตทัศนศึกษา
งานวิจัย
งานบริการการศึกษา
 
งานประกันคุณภาพ กลับหน้าหลัก

เอกสารประกอบ

> ปีการศึกษา 2563คำรับรองการปฏิบัติงาน

คู่มือการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ-ปีการศึกษา 2563

เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2563-2566
คำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตรตามแนวทาง AUN QA  
โดย สำนักหอสมุด สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ > http://lib.tsu.ac.th/quides.html
 

> ปีการศึกษา 2562

คำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
คู่มือ AUN QA 
แผนการติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา
เอกสารประชุม-มคอ-สกอ- 21สิงหาคม 2562