คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
แผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการคณะ ฯ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ข้อมูลห้องประชุม
ข้อมูลห้องเรียน
ข้อมูลห้องปฏิบัติการ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
คู่มือการปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ITA
คำรับรอง
 
ITA กลับหน้าหลัก

|| แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต|| การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร|| มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

    ตัวชี้วัดหลัก TSU05 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
  • รายละเอียดเพิ่มเติม
  • เปิดเอกสาร


|| การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน