คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
แผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการคณะ ฯ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ข้อมูลห้องประชุม
ข้อมูลห้องเรียน
ข้อมูลห้องปฏิบัติการ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
คู่มือการปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ITA
คำรับรอง
 
คู่มือการปฏิบัติงาน กลับหน้าหลัก

|| คู่มือการปฏิบติงาน

    

โดย นางสาวอรนุช อิสระ ตำแหน่ง นักวิชาการ
กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย นายขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการ
โดย นางจุไรรัตน์ เลาแก้วหนู
โดยนายติณณ สุวรรณคีรี ตำแหน่งนักวิชาชีพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
โดยนางสาวอรณี ศรียา ตำแหน่งนักวิชาชีพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โดยนางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเมือง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน