คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
แผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการคณะ ฯ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ข้อมูลห้องประชุม
ข้อมูลห้องเรียน
ข้อมูลห้องปฏิบัติการ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
คู่มือการปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ITA
คำรับรอง
 
แผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ กลับหน้าหลัก

|| แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา


            คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ ตั้งแต่จัดตั้งคณะฯ ในปี พ.ศ. 2546 โดยมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งปัจจุบันคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้จัดทำแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2568 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และได้นำระบบ OKRs (Objectives and Key Results)การบริหารผลงานสู่ความ เป็นเลิศมาประยุกต์ ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยทุกระดับจะต้องกำหนดเป้าหมาย (Objective) ที่สนับสนุนเชื่อมโยงกันและกำหนดตัววัดผล (Key Results) ที่สามารถวัดผลในเชิงปริมาณได้และแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยสอดคล้องกับการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาตร์ กลุ่ม 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation) โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ฯ ดังกล่าวไปยังบุคลากรคณะฯ ผ่านที่การจัดกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร การจัดโครงการบูรณาการประสานแผน และการถ่ายทอดในที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อการนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน