คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
แผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการคณะ ฯ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ข้อมูลห้องประชุม
ข้อมูลห้องเรียน
ข้อมูลห้องปฏิบัติการ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
คู่มือการปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ITA
คำรับรอง
 
ข้อมูลห้องปฏิบัติการ กลับหน้าหลัก

|| ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วสก.1307  

- เจ้าหน้าที่ประจำห้อง นางสาวอรณี  ศรียา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ โทร.4200 และ นางสิรินทร  ทองต้ง นักวิชาการ โทร.4203
  * สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- เจ้าหน้าที่โตทัศนูปกรณ์ นายจิรวัฒน์  ศรีใหม่ มือถือ 082-8314189 โทรภายใน 4105 


โสทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน
- เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอภาพขนาด 19 นิ้ว  จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องขยายเสียง  จำนวน 1 ชุด
  * ไมโครโฟนชนิดสาย  จำนวน 1 ตัว
- เครื่องฉายทึบแสง Video presentation : visualizer  จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องฉายมัลติโปเจคเตอร์  LCD Projector  จำนวน 1 เครื่อง พร้อมจอรับภาพแบบมอเตอร์ จำนวน 1 จอ

 

|| ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วสก.1309


  

- เจ้าหน้าที่ประจำห้อง นางสาววรินทิพย์  คงฤทธิ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ โทร.4306 และ นางสาวอรนุช นักวิชาการ โทร.4303
  *สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- เจ้าหน้าที่โตทัศนูปกรณ์ นายจิรวัฒน์  ศรีใหม่ มือถือ 082-8314189 โทรภายใน 4105
 

โสทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน

- เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอภาพขนาด 19 นิ้ว  จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องขยายเสียง  จำนวน 1 ชุด
  * ไมโครโฟนชนิดสาย  จำนวน 1 ตัว
  * ไมโครโฟนชนิดไร้สาย  จำนวน 1 ตัว
- เครื่องฉายทึบแสง Video presentation : visualizer  จำนวน 1 เครื่อง

- เครื่องฉายมัลติโปเจคเตอร์  LCD Projector  จำนวน 1 เครื่อง พร้อมจอรับภาพแบบมอเตอร์ จำนวน 1 จอ