คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
แผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการคณะ ฯ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ข้อมูลห้องประชุม
ข้อมูลห้องเรียน
ข้อมูลห้องปฏิบัติการ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
คู่มือการปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ITA
คำรับรอง
 
ข้อมูลห้องเรียน กลับหน้าหลัก

|| ห้องเรียน วสก.1205


ความจุ 100 ที่นั่ง

  

โสทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน

- เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอภาพขนาด 19 นิ้ว  จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องขยายเสียง  จำนวน 1 ชุด
  * ไมโครโฟนชนิดสาย  จำนวน 1 ตัว
  * ไมโครโฟนชนิดไร้สาย  จำนวน 2 ตัว
- เครื่องฉายทึบแสง Video presentation : visualizer  จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องฉายมัลติโปเจคเตอร์  LCD Projector  จำนวน 1 เครื่อง พร้อมจออรับภาพแบบมอเตอร์ จำนวน 1 จอ

|| ห้องเรียน วสก.1206


 ความจุ 30 ที่นั่ง

  
      
โสทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน

- เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอภาพขนาด 19 นิ้ว  จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องขยายเสียง  จำนวน 1 ชุด
  * ไมโครโฟนชนิดสาย  จำนวน 1 ตัว
  * ไมโครโฟนชนิดไร้สาย  จำนวน 1 ตัว
- เครื่องฉายทึบแสง Video presentation : visualizer  จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องฉายมัลติโปเจคเตอร์  LCD Projector  จำนวน 1 เครื่อง พร้อมจออรับภาพแบบมอเตอร์ จำนวน 1 จอ

 

|| ห้องเรียน วสก.1206


 ความจุ 50 ที่นั่ง

 
 

โสทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน

- เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอภาพขนาด 19 นิ้ว  จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องขยายเสียง  จำนวน 1 ชุด
  * ไมโครโฟนชนิดสาย  จำนวน 1 ตัว
  * ไมโครโฟนชนิดไร้สาย  จำนวน 2 ตัว
- เครื่องฉายทึบแสง Video presentation : visualizer  จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องฉายมัลติโปเจคเตอร์  LCD Projector  จำนวน 1 เครื่อง พร้อมจออรับภาพแบบมอเตอร์ จำนวน 1 จอ