คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
แผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการคณะ ฯ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ข้อมูลห้องประชุม
ข้อมูลห้องเรียน
ข้อมูลห้องปฏิบัติการ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
คู่มือการปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ITA
คำรับรอง
 
ข้อมูลห้องประชุม กลับหน้าหลัก

|| ห้องประชุมราชาวดี 1 ( สามารถรประชุมทางไกลผ่าน WebEx ได้ ) 


ความจุ 30 ที่นั่งโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้อง


- เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน (ชุดประชุม)
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- เครื่องฉายทึบแสง Video presentation :Visual 
- เครื่องฉาย LCD Projector 


|| ห้องประชุมราชาวดี 2 ( ไม่สามารถรประชุมทางไกลได้) 


ความจุ 60 ที่นั่ง


โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้อง


- เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนประชุม
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- เครื่องฉายทึบแสง Video presentation : Visual 
- เครื่องฉาย LCD Projector 
 


- เจ้าหน้าที่โตทัศนูปกรณ์ นายจิรวัฒน์  ศรีใหม่ มือถือ 082-8314189 โทรภายใน 4105