คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
แนะนำคณะฯ
ประวัติความเป็นมา
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ค่านิยม / อัตลักษณ์
VDO แนะนำคณะฯ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
เพลงประจำคณะฯ
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กร
20th FHSS Anniversary
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
20th FHSS Anniversary กลับหน้าหลัก

พุทธศักราช ๒๕๖๒ ปีที่ ๒๐ แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ (20th FHSS Anniversary)

         คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตทางด้านสุขภาพและการกีฬา โดยเริ่มดำเนินการเตรียมการจัดตั้งคณะฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 และสามารถเปิดดำเนินการผลิตบัณฑิตหลักสูตรแรกคือ วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ ในปีการศึกษา 2542 ภายใต้ชื่อหน่วยงาน "โครงกาจัดตั้งคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา "หลักสูตรต่อมาที่เปิดสอน คือ วท.บ.สุขศาสตร์อุตสาหกรมและความปลอดภัยหลักสูตรบวิทยาศสตร์การกีฬาและหลักสูตร พท.การแพทย์แผนไทยตามลำดับ รวมทั้งการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร วท.ม.การจัดการระบบสุขภาพโดยเปิดสอนเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2549 โดยในปีการศึกษา 2560 หลักสูตร วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรสบสาธารณสุขชุมชนและหลักสูตร วท.บ.สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยเปลี่ยนเป็นหลักสูตร วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จนถึงปัจจุบัน