คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
แนะนำคณะฯ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ค่านิยม / อัตลักษณ์
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กร
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
เพลงประจำคณะฯ
VDO แนะนำคณะฯ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
20th FHSS Anniversary
 
20th FHSS Anniversary กลับหน้าหลัก

พุทธศักราช ๒๕๖๒ ปีที่ ๒๐ แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ (20th FHSS Anniversary)

         คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตทางด้านสุขภาพและการกีฬา โดยเริ่มดำเนินการเตรียมการจัดตั้งคณะฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 และสามารถเปิดดำเนินการผลิตบัณฑิตหลักสูตรแรกคือ วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ ในปีการศึกษา 2542 ภายใต้ชื่อหน่วยงาน "โครงกาจัดตั้งคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา "หลักสูตรต่อมาที่เปิดสอน คือ วท.บ.สุขศาสตร์อุตสาหกรมและความปลอดภัยหลักสูตรบวิทยาศสตร์การกีฬาและหลักสูตร พท.การแพทย์แผนไทยตามลำดับ รวมทั้งการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร วท.ม.การจัดการระบบสุขภาพโดยเปิดสอนเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2549 โดยในปีการศึกษา 2560 หลักสูตร วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรสบสาธารณสุขชุมชนและหลักสูตร วท.บ.สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยเปลี่ยนเป็นหลักสูตร วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จนถึงปัจจุบัน