คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
แนะนำคณะฯ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ค่านิยม / อัตลักษณ์
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กร
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
เพลงประจำคณะฯ
VDO แนะนำคณะฯ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
20th FHSS Anniversary
 
เพลงประจำคณะฯ กลับหน้าหลัก