คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
แนะนำคณะฯ
ประวัติความเป็นมา
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ค่านิยม / อัตลักษณ์
VDO แนะนำคณะฯ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
เพลงประจำคณะฯ
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กร
20th FHSS Anniversary
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
เพลงประจำคณะฯ กลับหน้าหลัก