คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
แนะนำคณะฯ
ประวัติความเป็นมา
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ค่านิยม / อัตลักษณ์
VDO แนะนำคณะฯ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
เพลงประจำคณะฯ
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กร
20th FHSS Anniversary
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
ค่านิยม / อัตลักษณ์ กลับหน้าหลัก

อัตลักษณ์ของบัณฑิต


รับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ

ค่านิยมร่วม


คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ มีจิตอาสา นำพาสังคม
Creativity, Result focut, Service mind, Social responsibilty, (CRS2)