คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
แนะนำคณะฯ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ค่านิยม / อัตลักษณ์
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กร
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
เพลงประจำคณะฯ
VDO แนะนำคณะฯ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
20th FHSS Anniversary
 
ค่านิยม / อัตลักษณ์ กลับหน้าหลัก

อัตลักษณ์ของบัณฑิต


รับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ

ค่านิยมร่วม


คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ มีจิตอาสา นำพาสังคม
Creativity, Result focut, Service mind, Social responsibilty, (CRS2)