คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
แนะนำคณะฯ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ค่านิยม / อัตลักษณ์
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กร
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
เพลงประจำคณะฯ
VDO แนะนำคณะฯ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
20th FHSS Anniversary
 
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ กลับหน้าหลัก

ปรัชญา


ปัญญา จริยธรรม นำทักษะปฏิบัติ พัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต

วิสัยทัศน์


เป็นคณะชั้นนำของประเทศด้านวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
 

พันธกิจ


1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคน โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ การกีฬา และการเป็นผู้ประกอบการ 
2. วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพและการกีฬา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพและการกีฬา เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
4. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ