คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ผู้บริหาร / บุคลากร
ผู้บริหาร
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
สำนักงานคณะฯ
 
สำนักงานคณะฯ กลับหน้าหลัก

Denim Jeans

นางสาววิภาวรรณ อ่อนประเสริฐ

หัวหน้าสำนักงาน

 4102
 k_vexva@hotmail.com

Denim Jeans

นางสาวอุทัยวรรณ สุทธิพงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

 4101
 jazzy_thaksin@hotmail.com

Denim Jeans

นางสาวสุกลกาญจน์ กรรณราย

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

 4104
 sukolkan_@hotmail.com

Denim Jeans

นายขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์

นักวิชาการ ชำนาญการ

 4106
 john_thaksin@hotmail.com

Denim Jeans

นางขวัญตา เพ็ชรรัตน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 4107
 ta_kwan@yahoo.com

Denim Jeans

นางจุไรรัตน์ เลาแก้วหนู

นักวิชาการพัสดุ

 4108
 tom_0709@hotmail.com

 

Denim Jeans

นางเสาวลักษณ์ ขาวเมือง

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

 4110
 tang_law63@hotmail.com

Denim Jeans

นางสาวขวัญใจ ณ ไพรี

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

 4111
 kwanjai-2554@hotmail.com

Denim Jeans

นายสมหมาย คงนวล

ผู้ปฏิบัติหน้าที่บริการ

 4112
 sommay.one@gmail.com

Denim Jeans

นายวิทวัส หมาดอี

นักวิชาชีพ

 4204
 wittawat@tsu.ac.th

Denim Jeans

นางสาวอรณี ศรียา

นักวิทยาศาสตร์

 4200
 sriya_ph451@hotmail.com

Denim Jeans

นางสิรินทร ทองต้ง

นักวิชาการ

 4203
 Piyanuch.s@tsu.ac.th

Denim Jeans

นางสาววรินทร์ทิพย์ ชูช่วย

นักวิทยาศาสตร์

 4306
 sommaichu@hotmail.com

Denim Jeans

นางสาวอรนุช อิสระ

นักวิชาการ

 4303
 dek_sond19@hotmail.com

Denim Jeans

นายติณณ สุวรรณคีรี

นักวิทยาศาสตร์

 4403
 girlhiger@gmail.com

Denim Jeans

นางสาวอาทิตยา  จันทระ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

 4114
 

 
Denim Jeans

นายจิรวัฒน์ ศรีใหม่

นักวิชาการ

 4105
 jirawat.s@tsu.ac.th