คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ผู้บริหาร / บุคลากร
ผู้บริหาร
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
สำนักงานคณะฯ
 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย กลับหน้าหลัก

ดร.ยมล พิทักษ์ภาวศุทธิ

ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

 4605
 Yamon.p@tsu.ac.th

อาจารย์ปิยะนุช สุวรรณรัตน์

อาจารย์

 4606
 Piyanuch.s@tsu.ac.th

อาจารย์ชวนชม ขุนเอียด

อาจารย์

 4603
 chuanchom.kh@gmail.com

อาจารย์ศิริรัตน์ ศรีรักษา

อาจารย์

 4604
 anisra_orm@hotmail.com

ดร.สุกาญจนา กำลังมาก

อาจารย์

 4602
 sukanjana.tsu@gmail.com

รศ.ดร.กุสุมาลย์ น้อยผา

อาจารย์

 4601
 kusumarn.n@hotmail.com

ดร.นิดา นุ้ยเด็น

อาจารย์

 4607
  nnuiden@gmail.com

ดร.พิรุณรัตน์  แซ่ลิ้ม

อาจารย์

 4608
 Pirunrat.s@tsu.ac.th

ดร.ศรสวรรค์ คงภักดี

อาจารย์

 4609
 sonsawan.k@tsu.ac.th

ดร.สุพัตรา พรหมอินทร์

อาจารย์

 4610
 supatchula@gmail.com