คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ผู้บริหาร / บุคลากร
ผู้บริหาร
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
สำนักงานคณะฯ
 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา กลับหน้าหลัก

Denim Jeans

อาจารย์ดุสิต พรหมอ่อน

รักษาการประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

 
 

Denim Jeans

ผศ.ดร.ชำนาญ ชินสีห์

อาจารย์

 4001
 chamnan21@hotmail.com

Denim Jeans

ดร.วิทยา เหมพันธ์

อาจารย์

 4404
 witthaya@tsu.ac.th

Denim Jeans

นางสาวกฤตยา เพชรจันทร์

อาจารย์

 
 krittaya1118@gmail.com

Denim Jeans

ดร.เพ็ญพักต์ หนูผุด

อาจารย์

 4402
 pen_7777@hotmail.com