คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ผู้บริหาร / บุคลากร
ผู้บริหาร
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
สำนักงานคณะฯ
 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา กลับหน้าหลัก


อาจารย์ดุสิต พรหมอ่อน

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

 
 

ผศ.ดร.ชำนาญ ชินสีห์

อาจารย์

 4001
 chamnan21@hotmail.com

ดร.วิทยา เหมพันธ์

อาจารย์

 4404
 witthaya@tsu.ac.th

Denim Jeans

นางสาวกฤตยา เพชรจันทร์

อาจารย์

 
 krittaya1118@gmail.com


ดร.เพ็ญพักต์ หนูผุด

อาจารย์

 4402
 pen_7777@hotmail.com

อ.ธราภรณ์ สุนทร

อ.ธราภรณ์ สุนทร

อาจารย์