คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ผู้บริหาร / บุคลากร
ผู้บริหาร
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
สำนักงานคณะฯ
 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กลับหน้าหลัก

Denim Jeans

ดร.ธิติมา ณ สงขลา

ประธานสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 4301
 nthitima@tsu.ac.th

นางสาวธนวรรณ บัวเจริญ

อาจารย์

 4305
 than_thanawan@hotmail.com

ดร.วันเพ็ญ ทองสุข

อาจารย์

 4602
 twanpen@tsu.ac.th

นายธนาวัตน์ รักกมล

อาจารย์

 -
 toon2523@hotmail.com

ดร.สุภาพร เมฆสวี

อาจารย์

 4003
 smeksawi@yahoo.com

Denim Jeans

นายสุธีร์ อินทร์รักษา

อาจารย์

 4307
 juk007@hotmail.com

Denim Jeans

รศ.ดร.โสมศิริ เดชารัตน์

อาจารย์

 4305
 somsiri_9@hotmail.com

 

ดร.สุปานดี มณีโลกย์

อาจารย์

 4308
 msupandee@tsu.ac.th