คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ผู้บริหาร / บุคลากร
ผู้บริหาร
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
สำนักงานคณะฯ
 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กลับหน้าหลัก

Denim Jeans

นางสาวชไมพร ทองเพชร

ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 4305
 c.thongphet@gmail.com

Denim Jeans

นางเสาวนีย์ โปษกะบุตร

อาจารย์

 4212
 saowanee_jaa@yahoo.com

Denim Jeans

ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว

อาจารย์

 4216
 kwallapa@tsu.ac.th

Denim Jeans

ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์

อาจารย์

 -
 lop_di@yahoo.com

Denim Jeans

นางพิริยะลักษณ์ เพชรห้วยลึก

อาจารย์

 4201
 ppiriyalux@tsu.ac.th

Denim Jeans

รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์

อาจารย์

 4217
 bchaimay@gmail.com

Denim Jeans

ผศ.ดร.ดุษณีย์ สุวรรณคง

อาจารย์

 4002
 dusanee.s@tsu.ac.th 

Denim Jeans

นางสาวสุตตมา สุวรรณมณี

อาจารย์

 -
 suttsuwan86@gmail.com

Denim Jeans

นางสาวปัทมา รักเกื้อ

อาจารย์

 4211
 bowbaralee@hotmail.com

Denim Jeans

ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช

อาจารย์

 4209
 sworadet@gmail.com

Denim Jeans

ดร.ตั้ม  บุญรอด

อาจารย์

 4218
  tumboonrod@hotmail.com

นางสาววิชชาดา สิมลา

อาจารย์

 4219
 รอข้อมูล

Denim Jeans

นายบุญเรือง ขาวนวล

อาจารย์

4214