คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ผู้บริหาร / บุคลากร
ผู้บริหาร
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
สำนักงานคณะฯ
 
ผู้บริหาร กลับหน้าหลัก

ผู้บริหารคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา


 

Denim Jeans

ดร.วัลลภา  เชยบัวแก้ว

คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

 4000
 kwallapa@tsu.ac.th

อาจารย์บุญเรือง  ขาวนวล

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 4001
 --------@tsu.ac.th

Denim Jeans

ดร.สุภาพร เมฆสวี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนากำลังคน

 4002, 083-4249825
 msupaporn@tsu.ac.th, smeksawi@gmail.com

Denim Jeans

ดร.สุปานดี  มณีโลกย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารและการตลาด

 4003
 msupandee@tsu.ac.th

Denim Jeans

ดร.สุกาญจนา กำลังมาก

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและการบริหารงานบุคคล

 4004, 087-8846635
 ksukanjana@tsu.ac.th