คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ผู้บริหาร / บุคลากร
ผู้บริหาร
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
สำนักงานคณะฯ
 
ผู้บริหาร กลับหน้าหลัก

ผู้บริหารคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา


 

Denim Jeans

ผศ.เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร

คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

 4000
 rchaowalak@hotmail.co.th

Denim Jeans

ผศ.ดร.ชำนาญ ชินสีห์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานิสิต

 4001
 chamnan21@hotmail.com

Denim Jeans

ผศ.ดร.ดุษณีย์ สุวรรณคง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

 4002
 dusanee.s@tsu.ac.th

Denim Jeans

อาจารย์สุธีร์  อินทร์รักษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 4307
 juk007@hotmail.com