มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย.
ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบระบบการป้องกันและควบคุมอัคคีภัยของอาคารในมหาวิทยาลัย
อบรมหลักสูตรการทำงานบนที่สูง
สานสัมพันธ์พี่น้องชาว Safety TSU กีฬาสีฮาเฮ
โครงการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ กรณีไฟไหม้ สารเคมีรั่วไหลและอุบัติภัยร้ายแรง ประจำปี 2563
โครงการพัฒนาทักษะสารสนเทศ (Microsoft Office, Photoshop, Visio)
โครงการอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
กิจกรรมการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง และฝึกปฏิบัติตรวจสอบความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
โครงการถอดบทเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 4
โครงการอบรมเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
โครงการศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
โครงการฝึกซ้อมการจัดการอุบัติภัยร้ายแรง
โครงการฝึกซ้อมแผนระงับเหตุเพลิงไหม้ สารเคมีรั่วไหลและอพยพหนีไฟ
โครงการฝึกปฏิบัติการติดตั้งนั่งร้านและการทำงานบนที่สูง
กิจกรรมตรวจสอบความปลอดภัยด้านการป้องกันอัคคีภัยของอาคาร
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น
โครงการศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
โครงการศึกษาดูงานด้านอาชีวเวชศาสตร์
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น


หน้าที่ :