สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล/ดาวน์โหลด
มคอ.ของหลักสูตร
มคอ.3
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
มคอ.2
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
งานวิจัยสถาบัน
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มคอ.7 ปีการศึกษา 2563
มตอ.3-4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
แผนการเรียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 
มตอ.3-4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลับหน้าหลัก

0502211 อนามัยสิ่งแวดล้อม
0502212อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น
0502303 การวิจัยเบื้องต้นสำหรับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0502304 อนามัยชุมชน
0502341 หลกัความปลอดภยัในงานอุตสาหกรรม
0502343 การประเมินและจัดการความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม 
0502344 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
0502361 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยระดับชาติและนานาชาติ 
0502434 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0502435 สหกิจศึกษา
0502494 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
0502372 การเก็บและการวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
0502371 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
0502373 การฝึกปฏิบัติทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย