สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล/ดาวน์โหลด
มคอ.ของหลักสูตร
มคอ.3
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
มคอ.2
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
งานวิจัยสถาบัน
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มคอ.7 ปีการศึกษา 2563
มตอ.3-4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
แผนการเรียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลับหน้าหลัก

0502301 ชีวสถิติสำหรับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0502302  ระบาดวิทยาอาชีวอนามัย
0502331 การยศาสตร์และสรีระวิทยาการทำงาน
0502342 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย
0502351 หลักวิศวกรรมสำหรับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0502362 กฎหมายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
0502373 การฝึกปฏิบัติทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
0502401 โครงการวิจัยทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
0502421 การบริการสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
0502431 อาชีวเวชศาสตร์
0502433 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0502441 การบริหารจัดการทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0502451 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
0502452 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
0502481 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
0502482 การบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0502494 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
0502391 การควบคุมคุณภาพสำหรับความปลอดภัย
0502495 การจัดการอุบัติภัยร้ายแรงในงานอุตสาหกรรม
0502432 พิษวิทยาด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
0502492 มลพิษทางน้ำและเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม