สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล/ดาวน์โหลด
มคอ.ของหลักสูตร
มคอ.3
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
มคอ.2
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
งานวิจัยสถาบัน
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มคอ.7 ปีการศึกษา 2563
มตอ.3-4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
แผนการเรียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กลับหน้าหลัก

0502301 ชีวสถิติสำหรับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0502302 ระบาดวิทยาอาชีวอนามัย
0502303 การวิจัยเบื้องต้นสำหรับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0502304 อนามัยชุมชน
0502342 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย
0502351 หลักวิศวกรรมสำหรับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0502362 กฎหมายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
0502373 การฝึกปฏิบัติทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
0502401 โครงการวิจัยทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
0502421 การบริการสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
0502431 อาชีวเวชศาสตร์
0502433 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0502441  การบริหารจัดการทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0502451 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรมริหารจัดการทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0502452 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
0502481 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
0502482 การบริหารทรัพยากรมนุษย์สาหรับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0502491 การวิเคราะห์น้ำและน้ำและน้ำเสีย
0502494 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
0502495 การจัดการอุบัติภัยร้ายแรงในงานอุตสาหกรรม
0502251 การควบคุมคุณภาพสำหรับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย