สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล/ดาวน์โหลด
มคอ.ของหลักสูตร
มคอ.3
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
มคอ.2
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
งานวิจัยสถาบัน
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มคอ.7 ปีการศึกษา 2563
มตอ.3-4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
แผนการเรียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กลับหน้าหลัก

0502303 การวิจัยเบื้องต้นสำหรับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0502342 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย
0502401 โครงการวิจัยทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
0502451  การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
0502452 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
0502491 การวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย
0502492  มลพิษทางน้ำและเทคโนโลยีการบ้าบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม
0502495 การจัดการอุบัติภัยร้ายแรงในงานอุตสาหกรรม
0502304 อนามัยชุมชน
0502433 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0502401 อาชีวเวชศาสตร์
0502442 การควบคุมคุณภาพสำหรับความปลอดภัย
0502494 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
0502362กฎหมายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
0502482 การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0502481 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
0502351 หลักการวิศวกรรมสำหรับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0502302 ระบาดวิทยาอาชีวอนามัย

0502441 การบริหารจัดการทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
0502301 ชีวสถิติสำหรับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0502421 การบริการสุขภาพและสงเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

0502373 การฝึกปฏิบัติทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย