สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล/ดาวน์โหลด
มคอ.ของหลักสูตร
มคอ.3
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
มคอ.2
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
งานวิจัยสถาบัน
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มคอ.7 ปีการศึกษา 2563
มตอ.3-4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
แผนการเรียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลับหน้าหลัก

 
0502331 การยศาสตร์และสรีรวิทยาการทำงาน
0502372 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

0502341 หลักความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
0502343 การประเมินและจัดการความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม
0502344 กระบวนการผลติทางอุตสาหกรรมและอันตราย
0502361 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับชาติและนานาชาติ
0502211 อนามัยสิ่งแวดล้อม
0502432  พิษวิทยาด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
0502453 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
0502452 สหกิจศึกษา
0502301 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
0502331 การยศาสตร์
0502212 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น