สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล/ดาวน์โหลด
มคอ.ของหลักสูตร
มคอ.3
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
มคอ.2
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
งานวิจัยสถาบัน
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มคอ.7 ปีการศึกษา 2563
มตอ.3-4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
แผนการเรียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กลับหน้าหลัก

0502303 การวิจัยเบื้องต้นสำหรับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0502304 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
0502326 กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
0502342 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย
0502351 หลักวิศวกรรมสำหรับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0502412 มลพิษทางน้ำและเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย
0502421 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
0502422 มลพิษอากาศและการระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
0502443 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
0502492 มลพิษทางน้ำและเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม
0502494 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
0502301 ชีวสถิติสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0502304 อนามัยชุมชน
0502341 อาชีวเวชศาสตร์
 0502441 การบริหารจัดการทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 0502442 การควบคุมคุณภาพสำหรับความปลอดภัย
0502451 สัมมนาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
0502453 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย