สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล/ดาวน์โหลด
มคอ.ของหลักสูตร
มคอ.3
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
มคอ.2
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
งานวิจัยสถาบัน
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มคอ.7 ปีการศึกษา 2563
มตอ.3-4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
แผนการเรียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กลับหน้าหลัก

0502303 การวิจัยเบื้องต้นสำหรับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0502304 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
0502342 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย
0502351 หลักการวิศวกรรมสำหรับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0502362 กฎหมายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
0502412 มลพิษทางน้ำและเทคโนโลยีการบ้าบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม
0502422 มลพิษอากาศและการระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
0502443 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
0502451 สัมมนาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
0502453 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
0502492 มลพิษทางน้ำและเทคโนโลยีการบ้าบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม
0502494   การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
0502401  การจัดการอุบัติภัยร้ายแรงในงานอุตสาหกรรม
0502432 การบริการสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
0502304 อนามัยชุมชน
0502332 สรีระวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและภาวะการทำงาน
0502431  อาชีวเวชศาสตร์
0502301 ชีวสถิติสำหรับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0502442  การควบคุมคุณภาพสำหรับความปลอดภัย
0502441  การบริหารจัดการทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย