สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล/ดาวน์โหลด
มคอ.ของหลักสูตร
มคอ.3
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
มคอ.2
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
งานวิจัยสถาบัน
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มคอ.7 ปีการศึกษา 2563
มตอ.3-4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
แผนการเรียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กลับหน้าหลัก

0502212 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น
0502341 การประเมินและบริหารความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม
0502452 สหกิจศึกษา
0502453 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
0502302 ระบาดวิทยาอาชีวอนามัย
0502304 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
0502321 พื้นฐานวิศวกรรมสำหรับสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
0502322 การเขียนแบบวิศวกรรม
0502303 หลักความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
0502305 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม