สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล/ดาวน์โหลด
มคอ.ของหลักสูตร
มคอ.3
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
มคอ.2
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
งานวิจัยสถาบัน
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มคอ.7 ปีการศึกษา 2563
มตอ.3-4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
แผนการเรียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กลับหน้าหลัก

0502211 อนามัยสิ่งแวดล้อม
0502301 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
0502302 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย
0502312 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
0502331 การยศาสตร์
0502332  สรีระวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและภาวะการทำงาน
0502342 กฎหมายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
0502401 การจัดการอุบัติภัยร้ายแรงในงานอุตสาหกรรม
0502411 การวิเคราะห์น้าและน้าเสีย
0502412 มลพิษทางน้ำและเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม
0502421 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
0502422 มลพิษอากาศและการระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
0502431 อาชีวเวชศาสตร์
0502432 การบริการสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
0502441  การบริหารจัดการทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0502442 การควบคุมคุณภาพสำหรับความปลอดภัย
0502443 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
0502451 สัมมนาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
0502453 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย