สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับหลักสูตร
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหลักสูตร
แผนการเรียน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
 
แผนการเรียน กลับหน้าหลัก

แผนการเรียน หลักสูตร วท.บ.สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง 2554
แผนการเรียน หลักสูตร วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง 2560