สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับหลักสูตร
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหลักสูตร
แผนการเรียน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
 
โครงสร้างหลักสูตร กลับหน้าหลัก

โครงสร้างหลักสูตร วท.บ.สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง 2554
โครงสร้างหลักสูตร วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง 2560