ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช

   21 ก.ย. 65   /  5

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในการประชุมสภามหาลัยทักษิณ ครั้งที่ 9/2565 วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565